Bestyrelsen

Bestyrelsen

Dommerfuldmægtigforeningens bestyrelsen består af en formand, 6 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter, der vælges blandt foreningens medlemmer på foreningens årsmøde. Bestyrelsen består af dommerfuldmægtige og retsassessorer.
Bestyrelsen holder cirka én gang månedligt et møde, hvor alle aktuelle emner behandles. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige fra medlemsdelen af hjemmesiden.

Bestyrelsens arbejde består blandt andet i at indgå i lønforhandlinger, at afgive høringssvar, at hjælpe medlemmerne i konkrete personalesager og i at varetage medlemmernes interesser i øvrigt. Det er også bestyrelsens udvalgte forhandlere, der deltager i de løbende forhandlinger med Domstolsstyrelsen, præsidentgruppen og de enkelte retter. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmer og andre, som bestyrelsen ahr udpeget i såvel interne som eksterne udvalg, heriblandt de stående udvalg Retsplejerådet, Straffelovrådet og Konkursrådet. Læs mere om udvalgsarbejdet her (kræver log ind).